Statistics:
Dzień ery 186 / ~105
Kingdoms:
Active        209
Created today13
Total            1593
Aliances:
Active        25
Total            185
TOP1: Arkona
Wars:
Declared5
This Age total323
Thievis actions:
This Age total12698
Spells:
Yesterday total48
This Age total1104953
Military attacks:
Today allready3
Yesterday total3
This Age total6959
Help:

Latest news:

Rotacja ras, data startu 48 ery
Jun 05 2018, 11:43

more:RSSCafe News
Last posts:

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Wstęp
1. Gra RedDragon, portal reddragon.pl, forum oraz pozostałe jej elementy są udostępniane przez firmę alias.net Marszałkowski Jędrzej, ul. Szczęśliwa 21, 62-023 Sieradz, zwaną dalej usługodawcą.
2. Usługodawca stanowi niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną.
3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.

II. Usługa
1. Usługa jest świadczona bezpłatnie.
2. Żaden usługobiorca lub potencjalny usługobiorca nie ma prawa domagać się świadczenia usług przez usługodawcę. Ten zastrzega sobie prawo do odmówienia i/lub zablokowania dostępu do usługi, szczególnie, choć niewyłącznie, w przypadku złamania przez usługobiorcę niniejszego regulaminu.
3. Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego konta przez jednego usługobiorcę. W przypadku korzystania z wspólnego komputera lub adresu sieciowego przez więcej niż jednego usługobiorcę fakt ten należy zgłosić za pomocą panelu:
http://www.reddragon.pl/gubs.php?ip
Usługodawca zastrzega sobie prawo do umożliwienia korzystania takim usługobiorcom z usługi, ale także odmówienia jej w dowolnym momencie.
4. Usługobiorca ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi poprzez zaprzestanie odwiedzania portalu reddragon.pl.
5. Do korzystania z usługi niezbędna jest przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, albo FireFox w wersji 2.0 lub wyższej zainstalowana na komputerze z wydajnym łączem internetowym. Usługodawca dokłada starań by usługi mogły być użytkowane również na innych popularnych przeglądarkach, jednak usługobiorca korzysta z nich całkowicie na własną odpowiedzialność.
6. Jeżeli usługobiorca dokonuje opłat na swoje konto, uzyskuje jedynie prawa do dodatkowych opcji, za które zapłacił (np. możliwość posiadania dodatkowych księstw, zmniejszenie ilości reklam, specjalne funkcje) w ramach świadczenia bezpłatnych usług. Nie oznacza to w żadnym wypadku płacenia za usługę, nabywania dodatkowych praw i nie uprawnia do żadnych roszczeń.
7. W przypadku takich płatności usługobiorca, aby otrzymać za nie fakturę, winien zgłosić to na mail alias@alias.net.pl w ciągu 7 dni od daty wpłaty. Jednocześnie usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury Vat w trybie §12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r., bez podpisu wystawcy i odbiorcy. Faktura wysyłana jest mailem do samodzielnego wydrukowania - nie będzie to faktura elektroniczna, po obu stronach istnieje postać drukowana dokumentu, zmienia się tylko sposób jej dostarczenia.
8. Usługodawca dokłada wszelkich starań by usługa była świadczona nieprzerwanie i na najwyższym poziomie. Mimo to mogą wystąpić, w przypadkach niezależnych od usługodawcy, niedostępności lub przypadki wadliwego działania usług. W związku z tym żaden usługobiorca nie może żądać dostępności usług, ani przywrócenia stanu konta czy księstwa sprzed zaistnienia problemu.
9. Jeżeli usługobiorca nie logował się do swojego konta przez 240 kolejnych dni, usługodawca ma prawo do usunięcia nieaktywnego konta wraz z całą jego zawartością.
10. Jeżeli usługobiorca nie logował się do swojego księstwa przez 14 kolejnych dni lub 7 kolejnych dni w koalicji Szkoła Gry, usługodawca ma prawo do usunięcia nieaktywnego księstwa wraz z całą jego zawartością.

III. Polityka przetwarzania i ocrhony danych dane osobowe
1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
Jędrzej Marszałkowski
iodo@reddragon.pl
2. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez usługodawcę.
3. Przetwarzane są adresy email obowiązkowo podawane przy rejestracji, wszelkie dane wpisane przez usługobiorcę w profilu użytkownika oraz innych formularzach. Przetwarzane są także oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, pobierane automatycznie z jego przeglądarki internetowej.
3. Przetwarzane dane są niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, w szczególności do identyfikacji usługobiorcy.
4. Usługodawca chroni dane osobowe usługobiorcy zgodnie z obowiązującym prawem, w tym nie przekazuje ich osobom trzecim.
5. Usługobiorca ma prawo do edycji swoich danych osobowych lub usunięcia ich w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi. Usługodawca udostępnia do tego celu panel profilu użytkownika, dostępny pod adresem:
http://www.reddragon.pl/forum/index.php?act=UserCP
6. Firmy obsługujące proces płatności mogą wymagać od usługobiorcy podania danych osobowych i przetwarzać je zgodnie z ich własnymi regulaminami. Usługodawca nie przekazuje żadnych danych osobowych tym firmom, nie przetwarza danych przez nie zbieranych i nie ponosi odpowiedzialności za ich politykę ochrony danych osobowych.

IV. Obowiązki usługobiorcy
1. Usługobiorca zobowiązuje się do podania prawdziwych danych w procesie rejestracyjnym, oraz aktualizowania ich, jeżeli ulegną zmianie.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do nie maskowania w żaden sposób danych podawanych przez jego przeglądarkę internetową, w szczególności jego własnego adresu sieciowego.
3. Usługobiorcy wolno korzystać z usługi za pomocą standardowej przeglądarki internetowej lub zatwierdzonych przez usługodawcę programów z listy podanej tutaj: http://dracopedia.pl/Zatwierdzone_dodatki
4. Usługobiorcy nie wolno korzystać z usługi za pomocą z żadnych innych programów niż wymienione w punkcie 3., ani za pomocą przeglądarki wyposażonej we wtyczki lub inne elementy modyfikujące albo przetwarzające treść usługi.
5. Podczas korzystania z usługi w komputerze usługobiorcy instalowane są pliki typu cookies, ich obecność jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usługi. Usługobiorca zobowiązuje się do nie usuwania tych plików, nie modyfikowania ich ani nie manipulowania nimi w żaden sposób oraz do nie używania wtyczek, elementów przeglądarek ani innych mechanizmów przeznaczonych do manipulowania nimi.
6. Usługobiorca zobowiązuje się do nie udostępniania nikomu swojego konta, ani hasła do niego oraz dbania o bezpieczeństwo hasła: jego długość, złożoność, regularne zmiany.
7. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w osobnym regulaminie gry.

V. Postanowienia końcowe
1. Nieważność jakiegokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego organu, nie powoduje nieważności żadnego z pozostałych postanowień regulaminu.
2. Wszystkie konta, zarejestrowane na nich księstwa zgromadzone na nich surowce, jednostki, itd. są tylko wirtualnymi przedmiotami w grze. Usługobiorca nie uzyskuje do nich praw własności, ani żadnych innych praw. Wszelkie prawa do kont, księstw i ich całej ich zawartości nalezą do usługodawcy.
3. Nie wyrażenie przez usługodawcę w danym momencie sprzeciwu względem niewykonywania przez usługobiorcę któregokolwiek z zobowiązań zawartych w niniejszym regulaminie, nie może być interpretowane jako akceptacja niewykonywania tych zobowiązań i nie odbiera mu prawa późniejszego sprzeciwu wobec niewykonania zobowiązań.
4. Usługobiorca może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną przez usługodawcę, przesyłając ją pocztą elektroniczną na adres info@reddragon.pl. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

Partners:
powered by Aster

Margonem MMORPG Kosmiczni Wojownicy - Darmowa gra przeglądarkowa World Of Warcraft - HellGround.pl Knights.pl Gry internetowe
(more)